Stämmohandlingar till extra bolagsstämma 2021-03-23

Här finns dokumenten inför bolagsstämman 2021-03-23 i sin helhet:
Postat: 2021-03-09

Vindico Group byter namn till Sustainion Group

Som kommunicerades den 12 februari 2021 så röstade årsstämman igenom namnbytet till Sustainion Group AB och namnändringen är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolaget kommer att handlas under det nya aktienamnet Sustainion och kortnamnet blir “SUSG” på Spotlight Stock Market från och med den 8 mars 2021. CFI och ISIN-koderna ändras icke. FISN-koden ändras till SUSTAINION/SH.
Postat: 2021-03-04

Bokslutskommuniké 2020

(Helåret 1 januari-31 december 2020, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2020) Helåret 2020 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med 2019 och uppgick till   14 952 tkr (15 601 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 450 tkr (– 1 133 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 574 tkr (-2 […]
Postat: 2021-02-12

Kommuniké extra bolagsstämma 2021-02-12

Enligt kallelse publicerad den 15 januari 2021 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls den extra bolagsstämman i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 12 februari 2021. Vid den extra bolagsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen […]
Postat: 2021-02-12

Stämmohandlingar till Extra Bolagsstämman 2021-02-12

Stämmohandlingar inklusive bland annat fullständiga beslutsunderlag och finansiell information finns idag tillgängliga på bolagets hemsida www.vindicogroup.se Följande handlingar finns tillgängliga: Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-11 på Extra Bolagsstämma 2021-02-12 (i tidigare publicerad kallelse stod felaktigt att förslagen skulle gälla punkterna 12-14) Årsredovisning EHC Teknik AB 2020 Årsredovisning Stenhöj Sverige AB 2020 Styrelsens redogörelser […]
Postat: 2021-01-29

Förslag till oberoende styrelseledamot

Vissa av Bolagets större aktieägare, däribland Jovitech Invest AB och Fore C Investment Holding AB, föreslår att den extra bolagsstämman den 12 februari 2021 beslutar om att Ewa Linsäter väljs till nya styrelseledamot i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ewa Linsäter är ekonom och har en MBA i ekonomi från Linköpings Universitet […]
Postat: 2021-01-25

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ), org.nr 556405-9367 (”Bolaget” eller ”Vindico”), med säte i Mölndal, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 februari 2021. Klicka här för att läsa kallelsen i sin helhet. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära […]
Postat: 2021-01-14

Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, startar ett nytt affärsområde och byter namn till Sustainion Group.

Vindico Group AB, 556405-9367, (”Vindico”) har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna EHC Intressenter AB, 559122-5718, (“EHC”), samt 100% av aktierna i Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. Enviroclean AB), 559116-3679 (”Enviroclean”). EHC äger 90,1% av aktierna i EHC Teknik AB, 556215-7163, och resterande 9,9% ägs av Christina Granberg som är VD i bolaget. EHC […]
Postat: 2020-12-22

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-12-01

Vindico har anställt 2 nya säljare och har tecknat 2 nya avtal med återförsäljare. Nyanställningar Efter den lyckade företrädesemissionen har arbetet nu börjat med att genomföra den av styrelsen fastslagna strategiplanen. En viktig del av planen är rekrytering av nya säljare och vi kan redan nu meddela att två nya säljare har anställts: Ola Johansson […]
Postat: 2020-12-01

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-09-30

Rapportperioden 2020-07-01 — 2020-09-30 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 2 467 tkr (4 013 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var negativt och uppgick till -650 tkr (568 tkr). Koncernens resultat efter skatt var negativt och uppgick till -932 tkr (274 tkr). Resultat per aktie -6,12 öre (1,80 […]
Postat: 2020-11-12

Vindicos nyemission är nu registrerad

Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission som tillförde bolaget 5,5 MSEK efteremissionskostnader. Emissionerna registrerades av Bolagsverket, måndagen den 2 november 2020. I och med att emissionen registreratsav Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag förhandel med BTA på Spotlight Stock Market är den […]
Postat: 2020-11-03

Vindico Group: Nyemissionen tecknad till 215 procent

Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission. Emissionen om 4,6 MSEK tecknades till drygt 9,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 215 %. Med anledning av den övertecknade emissionen har styrelsen beslutat att nyttja överteckningsoptionen som var en del av emissionsbeslutet. Det innebär att emissionen utökas till 10 miljoner aktier och […]
Postat: 2020-10-16

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-10-01

Vindico arbetar nu 100% och vi kan tack vare det presentera några goda nyheter. Företrädesemission Enligt tidigare pressmeddelande så genomför nu Vindico en företrädesemission. Teckningstiden pågår och avslutas den 14 oktober. Lyckat resultat för Vindicos portabla kameralarm för t.ex byggarbetsplatser Kameraövervakning på byggarbetsplatser har en kraftigt brottsförebyggande effekt. ”Sedan vi för ett år sedan satte […]
Postat: 2020-10-01

Idag inleds Vindicos företrädesemission

Idag måndag den 28 september inleder Vindico Group AB sin företrädesemission. Nyemissionen tillför cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad emission kan ytterligare 1,5 MSEK tillföras genom nyttjande av en överteckningsoption. Emissionen är fullt garanterad via tecknings- och garantiförbindelser som gjorts av styrelseordförande, VD och större aktieägare i bolaget utan någon ersättning. […]
Postat: 2020-09-28

Företrädesemission 2020

Styrelsen i Vindico Group har beslutat om en företrädesemission för att finansiera det första steget i den strategiplan som lagts fram för perioden 2020-2024 där huvudmålet är att Vindicokoncernen skall omsätta 100 Mkr 2024 med lönsamhet, ”Mål 2024”.
Postat: 2020-09-28

Vindico genomför företrädesemission

Styrelsen i Vindico Group AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 3 808 135 kronor genom emission av högst 7 616 270 aktier. Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption av högst 2 383 730 aktier. Nyemissionen […]
Postat: 2020-09-14

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-06-30

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-06-30 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 443 tkr (6 162 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 472 tkr (– 1 666 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 053 tkr (- 2 267 tkr). Resultat per aktie – 6,62 öre (– […]
Postat: 2020-08-20

Vindico vinner upphandling avseende kameraövervakning i Partille Kommun

Vindico Security, det rörelsedrivande bolaget i Vindico Group, har vunnit upphandlingen ”Kamerabevakning – inre miljö” i Partille Kommun. Detta innebär att Vindico kommer att teckna ramavtal med Partille Kommun som gäller i 4 år. ”Att vi vinner denna upphandling är ytterligare ett bevis på att vi är konkurrenskraftiga både prismässigt och kompetensmässigt när det gäller […]
Postat: 2020-06-15

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-03-31

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-03-31 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till   3 437 tkr (3 041 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 786 tkr (– 810 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 035 tkr (-1 066 tkr). Resultat per aktie – 7,21 öre (– […]
Postat: 2020-05-07

Kommuniké från årsstämma 2020

Enligt kallelse publicerad den 9 april 2020 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 7 maj 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2020 i Vindico: Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]
Postat: 2020-05-07

Komplettering: Årsredovisning för Vindico Group (publ) 2019

I det tidigare offentliggörandet av årsredovisningen fanns inte med upplysning om att det finns en notering i Revisionsberättelsen rörandet uttalande om fortsatt drift: Under rubriken “Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”, pekar revisorn på förhållanden som beskrivs i förvaltningsberättelsen. Revisorns kommentar: Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen […]
Postat: 2020-05-06

Årsredovisning 2019

Årsredovisning med underskrifter och revisionsberättelse här!
Postat: 2020-05-05

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin […]
Postat: 2020-04-09

Matrebellerna

Matrebellerna (Bergendahls) Flemingsberg har som åtgärd mot stölder startat med ButiksDNA från SelectaDNA. Varje SelectaDNA produkt innehåller en unik DNA-kod. Denna kod identifierar vilken butik som köpt in och levererat produkten. Polis, tull och väktare kan snabbt avgöra om produkten är märkt med DNA. 
Postat: 2020-03-17

Bergendahls test med DNA-sprej lyckat: ”Svinnet minskar”

Facktidningen för detaljhandeln Fri-Köpenskap skriver om de goda resultaten vi uppnår med SecectaDNA och konceptet för butiker ButiksDNA. Varumärkning med DNA går ut på att DNA-märka särskilt utsatta produkter med ett kriminaltekniskt osynligt märkningssystem. Idag använder flera ledande butikskedjor i Sverige ButiksDNA. Vid mätningar har svinnet minskat med 30%-75%. Hylltömningar tycks i princip upphöra. Andra […]
Postat: 2020-03-10

Bokslutskommuniké 2019

(Helåret 1 januari-31 december 2019, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2019) Helåret 2019  Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2018 och uppgick till  15 795 tkr (15 283 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 133 tkr (– 2 986 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 314 tkr (-4 […]
Postat: 2020-02-14

Vindico lanserar nytt varumärke, Vindico Safe ’n’ Sound

Det nya varumärket Safe ´n’ Sound kommer att representera säkerhetsprodukter med fokus på konsumentmarknaden. Produkterna kommer att säljas via återförsäljare i Norden och finnas i såväl fysiska butiker som online. Safe ’n’ Sound kommer att stå för smarta säkerhetslösningar för att skapa trygghet och säkerhet för människor i vardagen. ”Safe ’n’ Sound produkterna kommer att […]
Postat: 2019-12-11

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01 — 2019-09-30

Rapportperioden 2019-07-01 — 2019-09-30 • Koncernens nettoomsättning ökade något jämfört med samma period 2018 och uppgick till 4 013 tkr (3 954 tkr). • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 568 tkr (– 403 tkr). • Koncernens resultat efter skatt var positivt och uppgick till 274 tkr (- 679 […]
Postat: 2019-11-14

Vindico skriver leverantörsavtal med Electra Sweden AB och får en första order

Vindico fortsätter sin satsning på säkerhetsprodukter mot konsumentmarknaden Vindico Technology AB, dotterbolag till Vindico Group AB (publ), har nu skrivit ett leverantörsavtal med Electra Sweden AB, dotterbolag till Electra Gruppen AB (publ), om att leverera säkerhetsprodukter till Electras kunder, vilka är några av de ledande fackhandelskedjorna i Sverige. En första order har erhållits. ”Vi bedömer […]
Postat: 2019-10-30

Vindico blir leverantör till NetOnNet och erhåller en första order

Vindico har under hösten gjort en ökad satsning på säkerhetsprodukter mot konsumentmarknaden Vindico Technology AB, dotterbolag till Vindico Group AB (publ), har nu erhållit en order från NetOnNet till ett värde av ca 200 000 kr. Detta är ett steg i Vindicos strategi med försäljning mot konsumentmarknaden via återförsäljare. ”Nu växlar vi upp vår konsumentsatsning. […]
Postat: 2019-10-24

Aktieägarlån och Aktieägartillskott i Vindico Group

Den största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, har sedan december 2017 stöttat Bolaget genom Aktieägarlån och Aktieägartillskott. Information har lämnats i tidigare pressmeddelanden samt kvartalsrapporter. Nedan redovisas de totala beloppen per dagens datum. Villkorade aktieägartillskott uppgår till 3 900 000 kr. Dessa ägartillskott har följande villkor: Jovitech äger rätt […]
Postat: 2019-09-25

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01 — 2019-06-30

Rapportperioden 2019-01-01 — 2019-06-30 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6 162 tkr (6 493 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 606 tkr (– 2 512 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 207 tkr (- 3 106 tkr). Resultat per aktie – […]
Postat: 2019-08-20

Kommuniké från årsstämma 2019

Enligt kallelse publicerad den 11 april 2019 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2019 i Vindico: Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]
Postat: 2019-05-09

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01 — 2019-03-31

Rapportperioden 2019-01-01 — 2019-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 041 tkr (3 496 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 810 tkr (– 1 104 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 066 tkr (-1 395 tkr). Resultat per aktie – 7,29 öre (– […]
Postat: 2019-05-09

Årsredovisning 2018

Årsredovisning med underskrifter och revisionsberättelse här!
Postat: 2019-05-02

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 3 maj 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin […]
Postat: 2019-04-11

Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att, beroende på en fortsatt ansträngd likviditet, ett ytterligare tillfälligt kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB. Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, lånat in totalt 900 000 kronor till bolaget i form av kortfristiga […]
Postat: 2019-04-09

Nya styrelseledamöter i Vindico Group

Martin Nyberg och Ulrika Stjernfelt kommer att föreslås som nya styrelseledamöter i Vindico Group på Årsstämman den 9 maj 2019.
Postat: 2019-02-26

Bokslutskommuniké 2018

(Helåret 1 januari-31 december 2018, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2018) Helåret 2018 • Koncernens nettoomsättning minskade något jämfört med 2017 och uppgick till 15 283 tkr (15 590 tkr).
Postat: 2019-02-15

Delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-09-30

Rapportperioden 2018-07-01 — 2018-09-30 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 3 954 tkr (3 757 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 403 tkr (– 677 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 679 tkr (- 944 tkr). Resultat per aktie – 4,46 öre (– 6,20 öre).
Postat: 2018-11-16

Vindico ingår samarbete med en klädkedja som även säljer kosmetika och implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige

Vindico har sedan 2017 satsat på ett helt nytt koncept rörande säkerhet i butiker kallat ButiksDNA, som hittills installerats i över 200 butiker med mycket gott resultat. ButiksDNA består bland annat av ett stöldförebyggande koncept, varumärkning med DNA, anpassat för detaljhandeln. Klädkedjan kommer att testa Varumärkning med DNA på sina kosmetikavdelningar för att stulna produkter […]
Postat: 2018-10-12

Halvårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30

Rapportperioden 2018-01-01 — 2018-06-30 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 6 493 tkr (8 028 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 2 512 tkr (– 2 198 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 3 106 tkr (- 2 755 tkr). Resultat per aktie – 20,39 […]
Postat: 2018-08-21

Rusta genomför test av ButiksDNA från Vindico

Vindico har sedan ca ett år tillbaka satsat på ett helt nytt koncept rörande säkerhet i butiker kallat ButiksDNA, som nu installerats i över 100 butiker med mycket gott resultat. Rusta har nu beslutat att genomföra ett test av konceptet i ett antal utvalda varuhus. ButiksDNA är ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för […]
Postat: 2018-05-31

Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att, beroende på en fortsatt ansträngd likviditet, ett ytterligare tillfälligt kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB. Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, idag lånat in 500 000 kronor till bolaget i form av ett […]
Postat: 2018-05-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-01-01 — 2018-03-31

Rapportperioden 2018-01-01 — 2018-03-31
Postat: 2018-05-09

Kommuniké från årsstämma 2018

Enligt kallelse publicerad den 11 april 2018 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2018 i Vindico:  Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, […]
Postat: 2018-05-09

Årsredovisning 2017

Vindico Group offentliggör härmed Årsredovisningen för 2017.
Postat: 2018-04-20

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2018 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2018-04-11

Vindico Group byter VD och koncernchef

Vindicos VD och koncernchef, Monica Hallin, slutar idag på egen begäran. Tillförordnad VD och koncernchef blir bolagets styrelseordförande Carl Schneider.
Postat: 2018-03-19

Likviditetstillskott i Vindico Group

På grund av lägre försäljningen framför allt i dotterbolaget Vindico Safety under första kvartalet behövs ytterligare ett likviditetstillskott i Bolaget. Detta har lösts genom ett villkorat aktieägartillskott på 600 000 kronor från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider.
Postat: 2018-03-13

Bokslutskommuniké 2017

(Helåret 1 januari-31 december 2017, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2017) Helåret 2017    Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2016 och uppgick till 15 290 tkr (11 233 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 5 010 tkr (– 1 200 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 6 199 tkr (-1 409 tkr). Kassaflödet under året uppgick till – 1 525 tkr. Vindico Technology förvärvades i slutet av 2016 varför jämförelsesiffrorna ej är relevanta.
Postat: 2018-02-16

Likviditetstillskott i Vindico Group

På styrelsemötet den 8 februari 2018 i Vindico Group konstaterade styrelsen att bolaget behöver ett likviditetstillskott på 1,5 miljoner kronor för den löpande verksamheten.
Postat: 2018-02-12

Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att ett kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB för att lösa en tillfällig likviditetsbrist som uppstått i samband med försenad orderingång jämfört med försäljningsplan. Likviditetsbristen beräknas vara avhjälpt senast inom 6 månader. Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av […]
Postat: 2017-12-19

Vindico tecknar samarbetsavtal med STANLEY

Vindico DNA Systems har tecknat samarbetsavtal med STANLEY Security Sverige AB gällande brottsförebyggande säkerhetsteknik med DNA. Samarbetet avser främst Rån och Inbrottsspray med DNA för Detaljhandeln där pilotstudier visat mycket goda resultat.
Postat: 2017-11-23

Vindico Technology partner till SOS Alarm

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom ett utbud av olika säkerhets- och trygghetslösningar. Nu utökas tjänsteportföljen med ett nytt koncept för Visuella tjänster. Vindico Technology är en av SOS Alarm utvalda och certifierade partners för att leverera teknisk lösning och operatörsövervakning i ett paket.  Fördelarna med Visuella tjänster är många: · Du […]
Postat: 2017-11-10

Delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30

Rapportperioden 2017-07-01 — 2017-09-30 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2016 och uppgick till 3 757 tkr (1 371 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 677 tkr (– 356 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 944 tkr (450 tkr). Resultat per aktie – 6,19 öre (– 7,13 öre).
Postat: 2017-11-08

ButiksDNA minskar rån och inbrott med upp till 50%

Pilotstudier, genomförda av Vindico DNA Systems AB tillsammans med flera större detaljhandelskedjor har visat att användandet av ButiksDNA, till en bråkdel av kostnaden för andra investeringar och köp av tjänster, har en minskningseffekt på stöldsvinnet med upp till 30 % och för rån och inbrott med upp till 50 %.
Postat: 2017-10-30

Ägarförändring i Vindico Group

Största ägare i Vindico har varit FJHA Holding AB med en ägarandel på 25% av aktier och röster och med ett ägande av 3 807 692 aktier . Ägarna till FJHA Holding AB har beslutat att likvidera bolaget och fördela aktierna i Vindico pro Rata mellan ägarna. Detta innebär att Jovitech Invest AB, ägt av […]
Postat: 2017-09-13

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico DNA Systems AB

Vindico Group AB förstärker koncernens säljorganisation genom att rekrytera David Svalfors till tjänsten som Säljare i Vindico DNA Systems AB. David kommer närmast från rollen som Account Manager på Square Publishing AB. 
Postat: 2017-09-05

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2017-01-01 — 2017-06-30

Rapportperioden 2017-04-01 — 2017-06-30 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2016 och uppgick till 4 175 tkr (2 669 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 374 tkr (119 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 640 tkr (69 tkr). Resultat per aktie – 10,77 öre (0,64 öre).
Postat: 2017-08-18

Vindico lanserar nytt koncept – ButiksDNA

ButiksDNA är ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för detaljhandeln. Konceptet består av två delar, Rån- och inbrottsspray med DNA samt Varumärkning med DNA.
Postat: 2017-06-28

Försäljningschef köper aktier i bolaget

Monika Johannesen, Försäljningschef och medlem i Vindico Group AB:s Företagsledning, köper aktier i bolaget.
Postat: 2017-05-19

VD köper aktier i bolaget

Monica Hallin, VD och ordinarie styrelseledamot i Vindico Group AB, köper aktier i bolaget. Det inledande köpet av 5 000 aktier genomfördes 2017 05 16.
Postat: 2017-05-16

Kommuniké från årsstämma 2017

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2017 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2017.
Postat: 2017-05-10

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2017-01-01 — 2017-03-31

Första kvartalet 2017 Koncernens omsättning ökade jämfört med första kvartalet föregående år. Omsättningsökningen består främst av försäljningen i AB Gothia Kameraövervakning samt en försäljningsökning i Vindico DNA Systems AB och Vindico Safety AB. Periodens resultat – 1 095 tkr (- 419 tkr) är en försämring jämfört med samma period föregående år främst beroende på Goodwill- […]
Postat: 2017-05-10

DNA-dusch stoppar rånare

Ny säkerhetsteknik och bättre polisiära metoder kan förhindra stölder och försvåra häleribrott. Det säger Monica Hallin, vd för Vindico group som missionerar för Märk-DNA.
Postat: 2017-04-28

Årsredovisning Vindico Group 2016

Vänligen se bifogad årsredovisning och revisionsberättelse
Postat: 2017-04-20

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2017-04-11

Mindmancer ingår strategiskt samarbete med Vindico Group AB

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ) ingår samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ), ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har tecknat ett samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ) avseende Mindmancers plattform MindView™. I samarbetet kommer Vindico att på nationell basis sälja och installera Mindmancers övervakningsutrustning samt tekniska bevakningslösningar. […]
Postat: 2017-03-10

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i AB Gothia kameraövervakning

Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget AB Gothia Kameraövervakning genom att rekrytera Philip Andersson till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Philip kommer närmast från samma roll i Mindmancer AB.
Postat: 2017-02-24

Vindico Group förstärker sin säljledande organisation

Vindico Group AB förstärker säljledningen i koncernen genom att rekrytera Monika Johannesen till tjänsten som Försäljningschef med placering i moderbolaget, Vindico Group AB. Monika kommer närmast från Expand International AB.
Postat: 2017-02-23

Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico Safety AB

Vindico Group AB förstärker säljorganisation i dotterbolaget Vindico Safety AB genom att rekrytera Viktor Fahlander till tjänsten som Säljare med placering i Stockholm. Viktor kommer närmast från samma roll inom Mindmancer AB.
Postat: 2017-02-21

Bokslutskommuniké 2016

Vindico Group AB (publ) HELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-12-31 Helåret 2016 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 11 273 tkr (11 365 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 200 tkr (- 1 753 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 491 […]
Postat: 2017-02-10

Bengtsfors kommun stöldskyddsmärker med SelectaDNA

Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, har nyligen fått en order från Bengtsfors kommun på SelectaDNA för stöldskyddsmärkning av inventarier inom kommunens IT-avdelning. SelectaDNA är ett s.k. MärkDNA för stöldskydd av föremål. Bengtsfors kommun har nyligen köpt in SelectaDNA Stöldskyddsmärkning för 500 föremål till kommunens IT-avdelning. SelectaDNAs stöldskyddsmärkning består av en vätska som […]
Postat: 2016-12-22

Vindico kameraövervakar Göteborgs stad

AB Gothia Kameraövervakning , ett helägt dotterbolag till Vindico Group AB, har på uppdrag av Göteborgs stad, under sista kvartalet 2016, genomfört uppgraderingar av kamerasystem samt nyinstallationer i Biskopsgården till ett ordervärde på ca 40 000 kr. Uppdragen för Göteborgs stad kommer att fortlöpa under en 4-årsperiod.
Postat: 2016-12-21

Flaggningsmeddelande

Med referens till tidigare pressmeddelande avseende förvärv av AB Gothia Kameraövervakning har FJHA Holding AB genom apportemission erhållit 3 807 692 aktier i Vindico Group AB varefter FJHA Holding äger 25% av aktier och röster i Vindico. FJHA Holding hade tidigare inget ägande i Vindico.   Läs mer här.
Postat: 2016-12-19

Vindico Groups VD får Qnetstipendiet 2016

Monica Hallin, VD för Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, tilldelades i fredags Qnetstipendiet 2016, som tilldelas kvinnor verksamma inom säkerhetsområdet som bidrar till ökad kompetens och agerar för att stärka kvinnor inom säkerhetsbranschen. Qnet är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i […]
Postat: 2016-11-29

Butikskedjan Netto installerar fler butiker med SelectaDNA som ska skydda mot rån, inbrott och stöld

Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, har fått ytterligare förtroende att installera SelectaDNA-spray vid 25 stycken Netto-butiker i Sverige. SelectaDNA levererar MärkDNA för rån- inbrotts- och stöldskydd. Butikskedjan Netto ägs av Dansk Supermarked AS, en snabbväxande livsmedelskoncern med ett hundratal butiker runt om i Sverige. Ordervärdet beräknas till ca 800 000 kronor och installationerna av SelectaDNA i de 25 Netto-butikerna beräknas påbörjas i december 2016 och vara geomförda under Q1 2017.
Postat: 2016-11-24

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-09-30

Koncernens försäljning minskade med 2 366 tkr jämfört med samma period 2015 och slutade på 1 371 tkr (3 736 tkr). Minskningen beror på att under samma period 2015 inkom två order av engångskaraktär på vardera en miljon kronor i Vindico DNA Systems. Filtrerat från dessa ligger försäljningen som förväntat under perioden bl a beroende på semester.
Postat: 2016-11-08

PRESSINBJUDAN: Möt Vindico Groups VD Monica Hallin på SKYDD 2016  – den 25 – 27 oktober, på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

  DNA-teknik för att förhindra stölder och butiksrån – hur fungerar det? Den 25 – 27 oktober hålls SKYDD 2016 – Nordens största mässa inom säkerhet, brand och räddning. På SKYDD finns branschens alla ledande aktörer, mässan erbjuder också spännande aktiviteter och ett brett utbud av öppna seminarier. Vindico Group och VD Monica Hallin kommer att finnas […]
Postat: 2016-10-24

Vindico Group har slutfört förvärvet av AB Gothia Kameraövervakning

Vindico Group AB har nu förvärvat AB Gothia Kameraövervakning. Bolaget erbjuder tekniskt avancerade lösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, som erbjuder kunder konkurrenskraftig finansiering.
Postat: 2016-10-20

Kommuniké från Extra Bolagsstämma den 20 oktober 2016

Enligt kallelse publicerad den 6 oktober 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls den extra bolagsstämman i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 20 oktober 2016.
Postat: 2016-10-20

Kallelse till Extra Bolagsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 20 oktober 2016 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2016-10-06

Vindico Group har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av AB Gothia Kameraövervakning

Vindico Group AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i AB Gothia Kameraövervakning. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen slagit fast.
Postat: 2016-09-30

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01—2016-06-30

Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 4 309 tkr (3 379 tkr).
Postat: 2016-08-18

Vindico DNA Systems AB tecknar samarbetsavtal med SSF Stöldskyddsföreningen avseende stöldskyddsprodukter med DNA – teknik.

Samarbetsavtalet är en utveckling av tidigare avtal och omfattar ett urval av Vindico DNA Systems produkter avseende stöldskyddsmärkning med DNA-teknik. Avtalet inriktas på stöldförebyggande samarbete baserat på DNA teknikens brottsförebyggande möjligheter samt negativa påverkan på hälerimarknaden. Avtalstiden är ett år och förlängs därefter automatiskt med en uppsägningstid på tre månader. ”DNA-märkning har visat goda brottsförebyggande […]
Postat: 2016-07-11

Vindico DNA Systems AB förstärker sin försäljningsorganisation

Vindico DNA Systems AB som ingår i Vindico Group AB (publ), förstärker sin försäljningsorganisation för brottsförebyggande DNA-teknik genom att rekrytera Erik Norrström till Försäljningsansvarig i bolaget.
Postat: 2016-06-23

Förtydligande om Facebookinlägg

På bolagets Facebooksida har den 10 juni publicerats ett inlägg som kräver förtydligande. Gällande installationen av SelectaMarks produkter i REMA 1000 och Dansk Supermarket i Danmark. Installationen genomförs av UniSecure A/S Danmark och påverkar således inte Vindico Groups omsättning. Vidare, Nettos nominering till Årets Säkerhetslyft var en nyhet som publicerades redan den 17 maj i […]
Postat: 2016-06-13

Kommuniké från årsstämma 2016

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2016.
Postat: 2016-05-11

Delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31

Koncernens försäljning under kvartalet var något lägre än jämförelseperioden framför allt beroende på minskad försäljning till större återförsäljare i Vindico Safety. Dock förväntas denna försäljning under resten av året att vara i nivå med fjolåret. Vidare var försäljningen av DNA-produkter lägre än väntat samtidigt som viktiga installationer gjordes av spraysystem i butik, vilket förväntas leda till ytterligare försäljning under året.
Postat: 2016-05-10

Årsredovisning 2015

Årsredovisning Vindico Group 2015 Revisorsberättelsen finns i separat dokument här: Revisionsberättelse Vindico Group 2015  
Postat: 2016-04-26

Brottscentralen: Polisen och Svensk Handel ser en starkt brottsförebyggande effekt i Märk-DNA

Brottscentralen, i Aftonbladet TV, diskuterar den starkt brottsförebyggande effekt som både Polisen och Svensk Handel har sett i sina försök med Märk-DNA i både privata hushåll och inom dagligvarubranschen. Bland annat så intervjuas Bent Holm, VD på Netto Sverige, om Nettos beslut att installera SelectaDNA Spraysystem i ett antal av sina mest råndrabbade butiker i […]
Postat: 2016-04-14

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2016 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2016-04-12

Hjälp till att nominera Årets Säkerhetsperson!

Årets Säkerhetsperson “Tilldelas den person som på olika sätt och med stort engagemang har visat sig framgångsrik i sin roll som säkerhetsansvarig och som också har kunnat inspirera andra att sätta säkerhet på agendan”. Vindico Group är stolt jurymedlem och om Du har någon speciell person i tankarna som passar in i kravställningen ovan så kan […]
Postat: 2016-04-11

Varuhuskedjan JULA installerar Märk-DNA

Jula är en snabbväxande familjeägd varuhuskoncern med ett 90 tal varuhus i Sverige, Norge och Polen. Vindico DNA Systems har nu fått i uppdrag att installera SelectaDNA-Spray vid två Julavaruhus i Stockholm och ett i Skåne för en inledande utvärdering. Julas ledning, med säkerhetschef Srdjan Jokic´ i spetsen, har nu bestämt sig för att investera […]
Postat: 2016-02-22

Vindico Security: Bokslutskommuniké 2015

”Genom kundanpassade & kreativa lösningar vill vi bidra till ett tryggare samhälle” Helåret 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 41% och uppgick till 11 358 tkr (8064 tkr) Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 753tkr (-933tkr) Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 181tkr (-1610 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra nedskrivningar […]
Postat: 2016-02-11

Vindico Group byter namn på dotterbolagen

Under oktober månad påbörjades arbetet med varumärket Vindico genom namnbyte på dotterbolagen. Key Innovations AB namnändras till Vindico DNA Systems AB; bolaget kommer framför allt att arbeta med stöldskyddsmärkning med DNA-teknik. UniSafe Försäljnings AB namnändras till Vindico Safety AB; bolaget fortsätter att arbeta med stöldskyddsprodukter, inredning och temporär värdeförvaring. SPC Service AB namnändras till Vindico […]
Postat: 2015-11-05

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01—2015-09-30

Märk-DNA satsning ger resultat
Postat: 2015-11-04

Märk-DNA ska skydda butikskedja mot rån, inbrott och stöld

Vindico Group har fått förtroendet att installera SelectaDNA-Spray vid flera Netto-butikersom ägs av Dansk Supermarked AS, en snabbväxande livsmedelkoncern...
Postat: 2015-09-25

Monica Hallin ny koncernchef på Vindico Group AB

Monica Hallin med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen får nu i uppdrag att leda Vindico in i framtiden. Hon tillträder den 1 oktober 2015. Ernst-Olof Persson, nuvarande VD kvarstår i bolaget som ansvarig för större projekt och affärsutveckling. Monica har de senaste åren arbetat som managementkonsult och dessförinnan hade hon en rad ledande befattningar i säkerhetsbranschen, […]
Postat: 2015-09-18

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01—2015-06-30

FOKUS PÅ MÄRK-DNA
Postat: 2015-08-19

Större order på Märk-DNA till Vindico

Vindico har erhållit en order från SSF, Stöldskyddsföreningen, med ett ordervärde om ca 1,2 MSEK. Ordern avser märksatser med Märk-DNA för stöldskyddsmärkning för privatmarknaden.
Postat: 2015-08-17

Större order till Vindicos intressebolag i Norge

UniSecure Norway, Vindicos intressebolag i Norge har erhållit en större order från sin lokala distributör, Safe4 Security Group AS. Ordern avser SelectaDNA stöldskydds-märkning för privathushåll och uppgår till drygt 1,1 MSEK.
Postat: 2015-08-12

Namnändring av Vindico Security AB (publ) till Vindico Group AB (publ)

Registreringen av namnbytet till Vindico Group AB (publ) från Vindico Security AB (publ) har nu genomförts hos Bolagsverket.
Postat: 2015-07-16

Tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget

Vindicio tecknar samarbetsavtal med Seniorbolaget avseende distribution och installation av stöldskyddsskåp och märksatser med märk-DNA från SSF.
Seniorbolaget, med verksamhet i 100 kommuner, startar nu upp en säkerhetsdivision, Seniorbolaget Security Team, med uppdrag att distribuera och installera säkerhetsprodukter från Safegruppen Vindico till privatmarknaden.
Postat: 2015-06-22

MÄRK-DNA FRÅN VINDICO SKYDDAR BILÅTERVINNINGSBRANSCHEN

Branschen har haft uttalade problem med både inbrott och stölder. Främst är det katalysatorer i bilar som innehåller värdefulla ädelmetaller som efterfrågas i hälerikretsar.
Postat: 2015-05-13

Kommuniké från årsstämma 2015

Enligt kallelse publicerad den 8 april 2015 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 6 maj 2015. Vindico IR
Postat: 2015-05-06

Årsredovisning 2014

Postat: 2015-05-06

Delårsrapport 2015-01-01—2015-03-31

FORTSATTA SATSNINGAR PÅ MÄRK-DNA Rapportperioden 2015-01-01—2015-03-31 Koncernens nettoomsättning blev i nivå med jämförelseperioden och uppgick till 1 869 tkr (1 795) tkr. Vindico IR
Postat: 2015-05-06

Laholm halverade inbrotten på fyra år

I Laholms kommun i Halland har antalet bostadsinbrott nästan halverats på fyra år. Dna-märkning, ett nära samarbete med polisen och sms-grupper är några av framgångsfaktorerna.
Postat: 2015-04-08

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2015 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2015-04-08

Vindico Securitys norska intressebolag erhåller strategiska beställningar på märksatser och rånskyddsspray med Märk-DNA för den norska marknaden

”Etableringen i Norge påbörjades under hösten förra året och introduktionen av de unika stöldskyddsmärkningsprodukterna med Märk-DNA från Selectamark har haft ett snabbt förlopp....
Postat: 2015-03-13

Vindico Security ställer ut på Butiksleverantör 2015 och demonstrerar Märk-DNA som rånskydd.

Vindico Security ställer ut på Butiksleverantör 2015 och demonstrerar Märk-DNA som rånskydd. Ett mycket starkt brottsförebyggande koncept som innebär en kraftigt reducerad risk att bli utsatt för rån och inbrott.
Postat: 2015-03-11

Vindico Security avvaktar med förvärv av Nokas Solutions AB och ställer in den Extra bolagsstämman den 11 mars 2015

Vindico Security AB avvaktar med att förvärva aktierna i Nokas Solutions AB och det tillhörande dotterbolaget NS Finans i Sverige AB. Man har istället kommit överens om att teckna ett samarbetsavtal och att ta upp en förnyad diskussion om förvärv i september.
Postat: 2015-03-04

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2015 kl 13:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2015-02-11

Vindico Security: Bokslutskommuniké 2014

Riggade inför 2015 Helåret 2014 • Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -933 tkr (172 tkr)
Postat: 2015-02-09

Vindico Security har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Nokas Solutions AB

Vindico Security AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i Nokas Solutions AB. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen beslutade om i höstas inför företrädesemissionen i Vindico.
Postat: 2015-02-05

Mönsterås kommun gör en satsning för att minska inbrotten

Tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, Vindico Security, Polisen i Mönsterås och Dina Försäkringar gör kommunen en satsning som syftar till att minska inbrotten i bostäder. Mönsterås
Postat: 2014-12-16

Sista dag för handel med BTA samt ägarförändringar

PAS820
Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu registrerad på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA är den 12 november 2014. Stoppdag hos EuroClear i BTA är den 14 november 2014.
Postat: 2014-11-10

Delårsrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-09-30, Rustade för tillväxt

Rapportperioden 2014-01-01 - 2014-09-30 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 5771 tkr (7314) tkr. • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 85 tkr (+363) tkr.
Postat: 2014-11-07

DNA-pistol kan bli ett nytt polisverktyg

Se inslag på TV4as Nyheterna om "SelectaDNA High Velocity DNA Tagging System" är namnet på vårt verktyg som kan komma att hjälpa Polisen i kampen mot upplopp och huliganbråk.
PAS820
Postat: 2014-11-07

SelectaDNA från Vindico erhåller högsta hållbarhetscertifiering

PAS820
Den spårbara DNA-baserade märkvätskan från SelectaDNA har tilldelats högsta möjliga oberoende certifiering avseende hållbarheten i sina kriminaltekniska DNA-koder.
Postat: 2014-11-05

Färre inbrott i dna-märkta hushåll

Inbrotten minskar stadigt i bostäder som märkt sina ägodelar med dna. Men i villor som står utan den nya tekniken blir inbrotten fler.
Postat: 2014-10-15

Så ökar du chansen att återfå stulet gods

I-paden, Dior-väskan och farmors gamla guldarmband. Allt är borta. Men när Polisen frågar hur armbandet såg ut minns du inte exakt. "Plåta dina värdeföremål, då ökar chanserna att få dem tillbaka," säger Jan-Åke Törnhage, expert på stulet gods.
Postat: 2014-10-08

Nyemissionen i Vindico Security övertecknad!

Nyemissionen med företrädesrätt i Vindico Security är nu avslutad och övertecknades. Styrelsen har beslutat att använda övertilldelningsoptionen fullt ut vilket innebär att totalt 5 654 585 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet kommer att öka med 2 827 292,50 kronor. Handel med BTA pågår till dess att registrering har skett på Bolagsverket.
Postat: 2014-10-06

Märk-DNA projektet mot bostadsinbrott i Stockholm är nominerat till årets Säkerhetsrookie!

Vindico Security har tillsammans med övriga parter, bland andra SSF och Polisen, i det så kallade Hot-Spot projektet nominerats till utmärkelsen årets Säkerhetsrookie. Projektet som syftar till att validera Märk-DNA som metod för att minska bostadsinbrott presenteras av Polisen här!
Postat: 2014-09-19

Nominering till årets Säkerhetsrookie!

Vindico har tillsammans med övriga parter, bland andra SSF och Polisen, i det så kallade Hot-Spot projektet nominerats till utmärkelsen årets Säkerhetsrookie. Projektet som syftar till att validera Märk-DNA som metod för att minska bostadsinbrott presenteras av Polisen här!
Postat: 2014-09-18

Vindico Security: Första teckningsdag i företrädesemissionen i Vindico Security för lönsam expansion genom satsning på Märk-DNA och förvärv

Enligt tidigare pressmeddelande genomför Vindico Security nu en företrädesemission på 4,02 Mkr med övertilldelningsoption på 2,2 Mkr. Emissionen är garanterad i sin helhet av större aktieägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium bestående av externa investerare
Postat: 2014-09-16

Clas Ohlson och SSF Stöldskyddsföreningen i samarbete om DNA-märkning

Clas Ohlson har beslutat att ta in SSF Stöldskyddsföreningens DNA-märkning i sortimentet från och med hösten 2014 för att erbjuda marknaden ett modernt stöldskydd.
Postat: 2014-09-10

Vindico Security genomför garanterad företrädesemission med övertilldelningsoption för satsning på Märk-DNA och framtida företagsförvärv

Styrelsen i Vindico har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Priset per aktie uppgår till 1,10 kr/aktie och en (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier. Teckningstiden löper från den 16 till den 30 september 2014 och avstämningsdag är den 12 september 2014.
Postat: 2014-09-05

Halvårsrapport 20140101-20140630

Delårsrapport för perioden 20140101-20140630
Postat: 2014-08-15

Flaggningsmeddelande – Vindico Security AB (publ)

Styrelseordförande i Vindico Security Carl Schneider har i den på Årsstämman den 8 maj beslutade kvittningsemissionen via bolag tecknat sig för 779 718 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgick till 30,20% (var tidigare 18,81%).
Postat: 2014-08-14

VINDICO har tecknat ett Letter of Intent avseende Märk-DNA för den norska marknaden

Vindico och danska UniSecure ApS som distribuerar SelectaDNA i Sverige respektive Danmark har skrivit ett Letter of Intent angående att starta upp ett gemensamt säljbolag för Märk-DNA i Norge. Det norska bolaget kommer att ägas på 50/50 basis med uppdraget att avtala och hantera lokala återförsäljare av SelectaDNA på den norska marknaden.
Postat: 2014-08-12

DNA-märkning effektiv i jakten på koppartjuvar

"DNA-märkning av kablar har visat sig vara ett effektivt vapen mot de dyrbara kopparstölder längs våra järnvägar. Stölderna som får tågstopp som följd, kostar mångmiljonbelopp varje år....
Postat: 2014-06-17

Hasse Aro om hur du försvårar för tjuvar att stjäla genom DNA-märkning

Hasse Aro i ett mycket bra inslag om Märk-DNA. Som en passus kan nämnas att det är i "vårt" område (Sticklinge) som inga inbrott skett...
Postat: 2014-06-11

Vindicos dotterbolag, UniSafe, har i dagarna erhållit sin första beställning på den nya datorvagnen, ”UniSmart”, för laddning & hantering av surfplattor i skolorna.

UniSmart 30 heter den nya kompakta datorvagnen vars mått och utrymmen baserats på Samsungs nya Chromebook. Den nya vagnen rymmer en hel klassuppsättning....
Postat: 2014-06-11

SSF firade 80 år

Ett hundratal gäster uppvaktade SSF Stöldskyddsföreningen i torsdags, då 80-årsjubileet firades på Tegeluddsvägen 100 i Stockholm. Hasse Aro samtalade....
Postat: 2014-06-02

Inbrotten ökar i landet!

Bostadsinbrotten i landet har under årets fyra första månader ökat med 12 procent jämfört med samma period förra året, enligt statistik från Brå. Ökningen sker efter flera års nedgång.
Postat: 2014-06-02

Skyltar om dna-spårning skräckinjagande för tjuven

I helgen fanns det en artikel i Svenska Dagbladet om Märk-DNA och det så kallade "HotSpot-projektet som vi deltar i.
Postat: 2014-05-26

Ännu mer press kring Märk-DNA

I tisdags (den 20/5) sändes ett inslag om Märk-DNA i TV4:as "Äntligen Hemma". Martin Timell visar ....
Postat: 2014-05-22

Uppmärksamhet kring Märk-DNA

Den senaste tiden har det varit mycket uppmärksamhet kring Märk-DNA med artiklar i press och inslag på TV. Vindico, som säljer Märk-DNA från SelectaMark ...
Postat: 2014-05-19

Årsredovisning 2013

Länk till Årsredovisning!
Postat: 2014-05-13

Kommuniké från årsstämma 2014

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 8 maj 2014...
Postat: 2014-05-09

Delårsrapport för perioden 2014-01-01—2014-03-31

  SVAG START MEN FORTSATT OPTIMISM   Rapportperioden 2014-01-01—2014-03-31   • Koncernens nettoomsättning blev sämre än jämförelseperioden och uppgick till 1 795 tkr (2 418) tkr. • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -110 tkr (+289) tkr. • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -296 tkr (+96) tkr. • Resultat per aktie […]
Postat: 2014-05-08

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 2 maj 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2014 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.
Postat: 2014-04-10

Fondemissionen som offentliggjordes i pressmeddelanden den 13 mars samt 14 mars ej genomförd på grund av formaliafel.

Den fondemission som offentliggjordes genom bokslutskommunikén efter den extra bolagsstämman den 11 mars 2014 kommer ej att genomföras på grund av ett tolkningsfel av de bestämmelser som gäller vid fondemission. Som en konsekvens av detta gäller ej heller det flaggningsmeddelande som publicerades den 14 mars 2014.
Postat: 2014-04-09

Flaggningsmeddelande – Vindico Security AB (publ)

Styrelseordförande i Vindico Security, Carl Schneider, har i den på den extra Bolagsstämman den 11 mars beslutade fondemissionen via bolag tecknat sig för 583 333 nyemitterade aktier varefter hans ägande uppgår till 27,75% (var tidigare 18,81%) motsvarande 1 348 665 aktier.
Postat: 2014-03-14

Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 mars 2014.

Enligt kallelse publicerad den 25 februari 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) den 11 mars 2014.
Postat: 2014-03-13

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2014 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2014-02-25

VINDICO levererar Märk-DNA till ett pilotprojekt i Stockholm i samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen och Polisen

Polismyndigheten i Stockholms län vill i samarbete med bland annat SSF Stöldskyddsföreningen minska inbrott genom att i ett projekt introducera och utvärdera DNA-märkning i 1500 hushåll.
Postat: 2014-02-12

Bokslutskommuniké 2013

Minskad omsättning men fortsatt framtidstro
Postat: 2014-02-07

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01—2013-09-30

Stor satsning på stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA
Postat: 2013-11-08

MÄRK-DNA på SecTech 2013

Vindico Security AB ställer ut på SecTech och informerar om världsledande SelectaDNA:s produkter för kriminalteknisk rån-och stöldskyddsmärkningsteknologi. Besök gärna vår monter 02:48 så berättar vi mer.
Postat: 2013-10-21

Delårsrapport för perioden 2013-01-01—2013-06-30

Framgångsrik säljstart för nya stöldskyddsmärkningsprodukter
Postat: 2013-08-16

Vindico Security tecknar återförsäljaravtal med SafeTeam avseende Märk-DNA för skydd av butiker och företag

Avtalet omfattar samtliga DNA-märkningsprodukter från Selectamark plc med tonvikt på DNA-spray för märkning av rånare och inbrottstjuvar. Det var under senhösten 2012 som Vindico tecknade ett distributionssavtal med Selectamark.
Postat: 2013-06-12

Årsredovisning 2012

Länk till årsredovisning!
Postat: 2013-05-15

Kommuniké från årsstämma 2013

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2013 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 8 maj 2013
Postat: 2013-05-10

Delårsrapport för perioden 2013-01-01—2013-03-31

Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01—2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev något sämre än jämförelseperioden och uppgick till 2418 tkr (2 943) tkr.
Postat: 2013-05-08

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2013 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2013-04-09

Vindico Security tecknar avtal med Dustin avseende leveranser av säkerhetsutrustning för datorer.

UniSafe Försäljnings AB, helägt dotterbolag till Vindico Security, har ett egenutvecklat sortiment av datorvagnar och laddskåp för säker förvaring, transport och laddning av bärbara datorer. Med de största IT-leverantörerna som kunder kompletteras nu dessa med Dustin AB, en mycket stor och framgångsrik aktör på IT-marknaden.
Postat: 2013-02-28

Bokslutskommuniké 2012

Ökad försäljning och nya innovativa produkter
Postat: 2013-02-08

Vindico Security tecknar leveransavtal med SSF Stöldskyddsföreningen avseende leveranser av moderna och effektiva stöldskyddsmärkningsprodukter.

Leveransavtalet omfattar ett speciellt urval av Selectamarks breda utbud av märkning av metaller, elektronik samt all stöldbegärlig egendom som kan länka märkningen till rätt ägare....
Postat: 2013-01-31

Vindico Security tecknar försäljningsavtal med EU-SEC, säkerhetsgrossist med verksamhet i Nederländerna och Belgien

- EU-SEC har även ett uttalat intresse för andra unika produkter i vår portfölj men har erhållit ett omedelbart intresse från kunder vad det gäller ATU systemet då det inte finns något motsvarande system som kan erbjuda snabb trådlös information mellan exempelvis butiker i ett köpcentrum avseende oroliga situationer, hot och snatterier, säger Ernst-Olof Persson, VD på Vindico Security.
Postat: 2012-11-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-09-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-09-30
Postat: 2012-11-09

Vindico Security tecknar distributionsavtal med Selectamark, världsledande inom avancerad stöldskyddsmärkning med DNA

Selectamarks DNA-Spray ”SelectaDNA Spray” är ett nytt och högeffektivt medel framtaget för att avskräcka från rån och inbrott. ”SelectaDNA Spray” använder kriminalteknisk DNA för att sammanlänka gärningsmän med en brottsplats och har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att förebygga rån, inbrott och sk. ”smash-and-grab”- kupper.
Postat: 2012-10-16

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-06-30
Postat: 2012-08-17

Vindico Security fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har beslutat, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:10 skall ske, innebärande att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för sammanläggningen skall vara onsdagen den 4 juli 2012.
Postat: 2012-06-27

Årsredovisning 2011

Länk till årsredovisning!
Postat: 2012-05-11

Kommuniké från årsstämma 2012

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2012 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security....
Postat: 2012-05-10

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-03-31

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-03-31  
Postat: 2012-05-09

Kallelse till årsstämma med kompletta beslutunderlag

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2012 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Läs mer här!
Postat: 2012-05-03

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2012 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2012-04-10

Vindico Security tecknar distributionsavtal med LOTS Security AB

”BUTLER” blir nu Lots Security AB:s eget varumärke på en säkerhetsprodukt från Vindico:s dotterbolag Key Innovations, som utvecklar innovativa säkerhetslösningar framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor.
Postat: 2012-04-05

Vindico Security introducerar CashDro för den svenska marknaden – sluten kontanthantering för mindre butiker

Det är det stora mjukvaruföretaget ICG (Inciatives de Comunicacions Geminis) i Spanien som i all tysthet utvecklat ett slutet kontanthanteringssystem för små och medelstora butiker och fast-food kedjor som nu startar upp lanseringen i Sverige.
Postat: 2012-03-02

Större order till Vindicos dotterbolag UniSafe

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har via sitt dotterbolag, Unisafe Försäljning AB, erhållit en större order från IT-leverantören Inrego AB, marknadsledande inom hantering av begagnad IT utrustning.
Postat: 2012-02-13

Insynspersoners innehav i Vindico Security

Detta pressmeddelande är en komplettering av kommunikén avseende anmälda insynspersoners innehav av aktier i Bolaget samt förändring i detta innehav sedan bokslutskommunikén avseende 2010.
Postat: 2012-02-06

Bokslutskommuniké 2011

Ny organisation, nya produkter och stark framtidstro
Postat: 2012-02-06

Sista dag för handel i BTA var den 5 december 2011

Sista dag för handel i Vindico Security BTA var den 5 december 2011 och stoppdag vid Euroclear var den 8 december.
Postat: 2011-12-13

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-09-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-09-30 Länk
Postat: 2011-11-11

Nyemissionen i Vindico Security reviderad

Vid nyemissionen i Vindico Security AB (publ), som skedde i somras har enligt tidigare meddelats att emissionen innebar att 19 287 000 nya aktier emitterades och att aktiekapitalet i bolaget skulle öka med 964 350 kronor......
Postat: 2011-10-17

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-06-30

  DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-06-30 Länk till rapporten!
Postat: 2011-08-19

Nyemissionen i Vindico Security avslutad

Nyemissionen i Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, är nu avslutad och innebar att 19 287 000 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet i bolaget kommer att öka med 964 350 kronor. Handel med BTA pågår tills dess att registrering har skett på Bolagverket. Läs pressmedelandet i […]
Postat: 2011-07-19

Inbjudan till företagspresentation i Stockholm

I samarbete med AktieInvest Fondkommission bjuder Vindico Security AB (publ) till företagspresentation torsdagen den 16 juni klockan 17.30 i Aktiespararnas lokaler på Rådmansgatan70 A. Anmälan är obligatorisk och lämnas genom att skicka ett mail till: emittentservice@aktieinvest.se eller ringa till 08-5065 1795. Läs pressmeddelandet i sin helhet här…
Postat: 2011-06-13

Samarbetsavtal tecknat med InfoCare Service AB

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har tecknat ett samarbetsavtal med InfoCare Service AB avseende tjänster gällande installationer och underhåll av Vindicokoncernens produkter inom affärsområdena fysisk butikssäkerhet och fysisk datorsäkerhet. Läs meddelandet i sin helhet här…
Postat: 2011-06-09

Aktietorget Marknadsmeddelande 104/11

104/11 – Information gällande företrädesemission i Vindico Security Sista dag för handel i bolagets aktie (VSEC) inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 7 juni 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 8 juni 2011. Läs meddelandet i sin helhet här… eller  på Aktietorgets hemsida  
Postat: 2011-06-07

Företrädesemission i Vindico Security för ökad tillväxt

Vindico Security AB (publ) kommer med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en företrädesemission. En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie, vilket innebär att högst 45 000 000 aktier kommer att emitteras och att Vindico tillförs högst cirka 4,05 miljoner kronor före emissionskostnader.
Postat: 2011-06-01

Ny verkställande direktör och styrelseordförande

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har anställt Ernst-Olof Persson som verkställande direktör. Tidigare VD Carl Schneider blir styrelseordförande.
Postat: 2011-05-26

Axier analyserar Vindico: “…säkrast i klassen?”

Axier analyserar Vindico: "...säkrast i klassen?" Analysföretaget Axier har genomfört en analys av Vindico Security.
Postat: 2011-05-19

Förvärv av SPC Service AB slutfört

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har nu förvärvat SPC Service AB i Stockholm.
Postat: 2011-05-13

Nya styrelseledamöter

På årsstämman i Vindico Security AB (publ) den 6 maj valdes Ernst-Olof Persson och Kenneth Lexell in i Vindicos styrelse.
Postat: 2011-05-10

Kommuniké från årsstämma 2011

Enligt kallelse publicerad den 8 april 2011 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 6 maj 2011.
Postat: 2011-05-09

Årsredovisning och Koncernredovisning 2010

Årsredovisning och Koncernredovisning 2010
Postat: 2011-05-09

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-03-31

• Koncernens nettoomsättning ökade med 42 % och uppgick till 1 682 (1 184) tkr. • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 72 (-204) tkr.
Postat: 2011-05-06

Order på elektroniska låsstyrningsenheter

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har genom sitt dotterbolag Key Innovations AB fått en order på elektroniska låsstyrningsenheter värd ca 680 kkr. Leverans av produkterna sker under Q3 2011.
Postat: 2011-05-04

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av SPC Service AB

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har tecknat avtal avseende förvärv av SPC Service AB. SPC har varit verksamma inom säkerhetsbranschen sedan 1985 och arbetar framför allt med produkter och system för kontanthantering.
Postat: 2011-05-03

Vindico deltar på lunchpresentation i Örebro den 28 april

Vindico Security kommer att genomföra en företagspresentation på Aktietorget Mälardalens träff i Örebro den 28 april där bolaget och dess verksamhet presenteras av företagets VD, Carl Schneider.
Postat: 2011-04-27

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2011 kl 16:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.
Postat: 2011-04-13

Vindico Security byter lista och listas på AktieTorget från och med den 4 april 2011

Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning, har beslutat att göra en omlistning från Nordic MTF till AktieTorget.
Postat: 2011-03-15

Vindico Security öppnar filialkontor i Stockholm

Vindico Security AB (publ) som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning har öppnat ett filialkontor i Täby utanför Stockholm. Vindico Security AB (publ) som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och offentlig förvaltning har öppnat ett filialkontor i Täby utanför Stockholm.
Postat: 2011-02-09

Bokslutskommuniké 2010

Verksamheten 2010 Vindicokoncernen har under året genomgått en kraftig förändring. Bolaget är idag en leverantör av ett brett säkerhetsproduktsortiment...Verksamheten 2010 Vindicokoncernen har under året genomgått en kraftig förändring. Bolaget är idag en leverantör av ett brett säkerhetsproduktsortiment. Det tidigare beroendet av varularm har i princip eliminerats. Varularmsmarknaden är hårt konkurrensutsatt och kontrolleras av ett antal större internationella leverantörer. Bolaget ser en fortsatt snabb tillväxt inom de nu befintliga produktområdena. Framtida tillväxt kommer att vara dels organisk, dels förvärvsdriven och ytterligare förvärv kan komma i fråga i framtiden. Förvärv är en naturlig del i Bolagets affärsutveckling.
Postat: 2011-02-04

Mölndalsföretag säkrar skolornas datorer

Allt fler skolor ser nu till att eleverna får var sin bärbar dator till hjälp i den dagliga undervisningen. Problemet är att datorerna är extremt stöldbegärliga och inbrott och stölder i skolorna ökar. Säkerhetsföretaget Vindico Security i Mölndal med dotterbolaget Uni Safe Försäljnings AB har tidigt uppmärksammat detta och arbetar nu hårt för att möta den ökade efterfrågan på låsbara datorvagnar.
Postat: 2011-02-02

Vindico Securitys dotterbolag Uni Safe Försäljnings AB har erhållit en första order på en ny typ av Datorvagn

Vindico Securitys dotterbolag Uni Safe Försäljnings AB har erhållit en första order på en ny typ av Datorvagn
Postat: 2010-11-19

Delårsrapport Q3 2010

Delårsrapport för tredje kvartalet 2010
Postat: 2010-11-12

Svenska Bostäder fortsätter satsa

Svenska bostäder fortsätter satsa på förebyggande säkerhet för butiker.
Postat: 2010-10-20

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 30 september 2010 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3 i Mölndal.Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 30 september 2010 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3 i Mölndal.
Postat: 2010-09-01

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2010-09-01

Delårsrapport Q2 2010

Perioden 2010-01-01 – 2010-06-30
Postat: 2010-08-18

Vindico Security lanserar ny, effektiv rånskyddsteknik för svenska butiker

Vindico Security lanserar ny, effektiv rånskyddsteknik för svenska butiker
Postat: 2010-08-16

Vindico Security koncernen erhåller stororder

Vindico Security koncernen erhåller stororder
Postat: 2010-06-17

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2010-05-07

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2010-05-07
Postat: 2010-05-10

Årsredovisning och Koncernårsredovisning 2009

Årsredovisning och Koncernårsredovisning 2009
Postat: 2010-05-07

Delårsrapport Q1 2010

Perioden 2010-01-01—2010-03-31
Postat: 2010-05-07

Vindico Security säljer bråklarm till vårdcentraler

Vindico Security säljer bråklarm till vårdcentraler
Postat: 2010-05-04

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2010-04-08

Vindico Security slutför förvärvet av Key Innovations AB

Vindico Security slutför förvärvet av Key Innovations AB
Postat: 2010-04-06

Vindico Security förvärvar Key Innovations AB

Vindico Security förvärvar Key Innovations AB
Postat: 2010-03-18

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security (publ)
Postat: 2010-02-05

Ny ledamot till Vindico Security´s styrelse

Ny ledamot till Vindico Security´s styrelse
Postat: 2009-12-15

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-09-30

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-09-30
Postat: 2009-11-13

Vindico Security slutför förvärvet av Uni Safe Försäljnings AB i Varberg

090910 Pressmeddelande Vindico Security AB – 10 september 2009
Postat: 2009-09-10

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-06-30

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-06-30
Postat: 2009-08-21

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Uni Safe Försäljnings AB och byter VD

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Uni Safe Försäljnings AB och byter VD
Postat: 2009-08-06

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2009-05-20

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2009-05-20
Postat: 2009-05-22

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-03-31

Delårsrapport från perioden 2009-01-01—2009-03-31
Postat: 2009-05-20

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma

Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2009-05-20
Postat: 2009-05-20

Nytt datum för delårsrapporten Q1-09

Nytt datum för delårsrapporten Q1-09
Postat: 2009-05-08

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2009-04-21

Årsredovisning och Koncernredovisning 2008

  Årsredovisning och Koncernredovisning 2008  
Postat: 2009-04-20

Bokslutskommuniké 2008 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2008 Vindico Security AB (publ)
Postat: 2009-02-22

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Postat: 2008-11-27

Förändringar i Vindico Security´s styrelse

Förändringar i Vindico Security´s styrelse
Postat: 2008-11-27

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-09-30

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-09-30
Postat: 2008-11-14

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-06-30

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-06-30
Postat: 2008-08-22

Vindico Security justerar prognosen för 2008

Vindico Security justerar prognosen för 2008
Postat: 2008-07-22

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-03-31

Delårsrapport för perioden 2008-01-01—2008-03-31
Postat: 2008-05-09

Årsredovisning och Koncernredovisning 2007

Årsredovisning och Koncernredovisning 2007
Postat: 2008-04-20

Bokslutskommuniké 2007 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Vindico Security AB (publ)
Postat: 2008-02-22

Vindico Security inleder samarbete med Hafslund i Norge

Vindico Security inleder samarbete med Hafslund i Norge
Postat: 2007-11-29

Delårsrapport för perioden 2007-07-01—2007-09-30

Delårsrapport för perioden 2007-07-01—2007-09-30
Postat: 2007-11-09

Vindico Security slutför förvärv av Safe Gruppen AB

Vindico Security slutför förvärv av Safe Gruppen AB
Postat: 2007-09-28

Delårsrapport för perioden 2007-07-01—2007-06-30

Delårsrapport för perioden 2007-07-01—2007-06-30
Postat: 2007-08-24

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Safe Gruppen

Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Safe Gruppen
Postat: 2007-08-15

Nyemissionen i Vindico Security blev övertecknad och listning på Nordic MTF planeras till den 23 juli

Nyemissionen i Vindico Security blev övertecknad och listning på Nordic MTF planeras till den 23 juli
Postat: 2007-07-09

Vindico Security AB (publ) genomför nyemission inför listning på Nordic MTF

Vindico Security AB (publ) genomför nyemission inför listning på Nordic MTF
Postat: 2007-06-15

Bokslutskommuniké 2006 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2006 Vindico Security AB (publ)
Postat: 2007-05-14