Postat: 2021-02-12

Kommuniké extra bolagsstämma 2021-02-12

Enligt kallelse publicerad den 15 januari 2021 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls den extra bolagsstämman i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 12 februari 2021.

Vid den extra bolagsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vindicogroup.se.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes

den extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om förvärv av EHC Intressenter AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i EHC Intressenter AB som är moderbolag till dess operationella dotterbolag EHC Teknik AB som ägs till 90,1 procent.

Beslut om förvärv av Stenhöj Sverige AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Stenhöj Sverige AB u.n.t Enviroclean Sweden AB. I kallelsen var förslaget Enviroclean AB men detta godkändes inte av Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets bolagsordning, huvudsakligen i enlighet med följande:

  • köpa, sälja, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier i dotter- och intressebolag) 

Beslut om apportemission till säljarna av EHC Intressenter AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission av högst 72 231 183 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 36 115 591,50 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i EHC Intressenter AB.

Det värde till vilket apportegendomen tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen motsvarar en teckningskurs om cirka 37,5 miljoner kronor för samtliga aktier i EHC Intressenter AB.

Beslut om apportemission till säljarna av Stenhöj Sverige AB u.n.t. Enviroclean Sweden AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission av högst 23 492 009 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 746 004,50 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i Stenhöj Sverige AB.

Det värde till vilket apportegendomen tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen motsvarar en teckningskurs om cirka 12 miljoner kronor för samtliga aktier i Stenhöj Sverige AB.

Val av styrelseledamöter och ordförande

Stämman beslutade i enlighet med förslag från vissa av Bolagets större aktieägare, däribland Jovitech Invest AB och Fore C Investment Holding AB om att välja Magnus Greko, Göran Nordlund, Henrik Pålsson, Brodde Wetter och Ewa Linsäter till nya styrelseledamöter i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Magnus Greko till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

Vid stämman var ca 27 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 12 februari 2021

Styrelsen