Postat: 2021-02-12

Bokslutskommuniké 2020

(Helåret 1 januari-31 december 2020, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2020)

Helåret 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med 2019 och uppgick till   14 952 tkr (15 601 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till – 450 tkr (– 1 133 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 574 tkr (-2 314 tkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 3 263 tkr.

Fjärde kvartalet 2020-10-01 — 2020-12-31

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 042 tkr (5 426 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till + 672 tkr (– 36 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till + 411 tkr (-321 tkr).

Händelser under fjärde kvartalet

 • Företrädesemissionen avslutas den 14 oktober med en teckningsgrad på ca 215%. Detta innebär att Bolaget tillförs ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader.
 • Vindico anställer 2 nya säljare och tecknar återförsäljaravtal med Ahlsells och Team Sportia.
 • Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. Enviroclean Sweden AB), kommer att starta ett nytt affärsområde och kommer att byta namn till Sustainion Group.

Händelser efter periodens utgång

 • Vindico Group kallar till en extra bolagsstämma den 12 februari 2021 för beslut om förvärv av EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB, beslut om ny bolagsordning, beslut om apportemissioner till säljarna av EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB samt val av ny styrelse.