Postat: 2020-09-28

Idag inleds Vindicos företrädesemission

Idag måndag den 28 september inleder Vindico Group AB sin företrädesemission. Nyemissionen tillför cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad emission kan ytterligare 1,5 MSEK tillföras genom nyttjande av en överteckningsoption. Emissionen är fullt garanterad via tecknings- och garantiförbindelser som gjorts av styrelseordförande, VD och större aktieägare i bolaget utan någon ersättning.

Bakgrund till emissionen

Styrelsen i Vindico Group har beslutat om en företrädesemission för att finansiera det första steget i den strategiplan som lagts fram för perioden 2020-2024 där huvudmålet är att Vindicokoncernen skall omsätta 100 Mkr 2024 med lönsamhet, ”Mål 2024”. Emissionskapitalet skall stärka rörelsekapitalet och kapitalet, som vid full teckning uppgår till ca 4,1 Mkr efter emissionskostnader, skall framför allt användas till att:

 • Snarast rekrytera 2 nya säljare i Mölndal.
 • Satsa på marknadsföring av Safe´n´Sound primärt i digitala medier.
 • Utveckla ett komplett sortiment av cykelbatteriskåp för inomhus- och utomhusbruk.
 • Ta fram paketlösningar för ökad säkerhet vid transporter och på byggarbetsplatser.
 • Förvärvslikvider vid förvärv under 2021-2022.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie har erhållit en teckningsrätt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje (1) befintlig aktie har erhållits en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,50 kronor per aktie.

Emissionskursen är 0,60 SEK per aktie.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önska teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska fördelas de till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter var den 21 september 2020.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var den 17 september 2020.
 • Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt var den 18 september 2020.
 • Teckningsperiod 28 september – 14 oktober 2020.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 14 oktober 2020.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 september – 12 oktober 2020.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 28 september 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2020.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.vindicogroup.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För frågor om Vindico Group och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Martin Nyberg, VD

Tel 070-510 90 01

Mail: martin.nyberg@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.