Postat: 2020-09-14

Vindico genomför företrädesemission

Styrelsen i Vindico Group AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 3 808 135 kronor genom emission av högst 7 616 270 aktier. Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption av högst 2 383 730 aktier. Nyemissionen tillför cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad emission kan ytterligare 1,5 MSEK tillföras genom nyttjande av överteckningsoptionen.

Emissionen genomförs för att stärka rörelsekapitalet i Vindico Group och ge möjligheter för tillväxt inom de marknadssegment med säkerhetsprodukter som bolaget är verksamt i. Emissionen är fullt garanterad via tecknings- och garantiförbindelser som gjorts av styrelseordförande, VD och större aktieägare i bolaget.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,50 kronor per aktie.

Emissionskursen är 0,60 SEK per aktie.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önska teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska fördelas de till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tidsplan för företrädesemissionen

  • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 21 september 2020.
  • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 17 september 2020.
  • Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 18 september 2020.
  • Teckningsperiod 28 september – 14 oktober 2020.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 14 oktober 2020.
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 september – 12 oktober 2020.
  • Handel med BTA kommer att ske från och med den 28 september 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2020.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.vindicogroup.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För frågor om Vindico Group och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Martin Nyberg, VD

Tel 070-510 90 01

Mail: martin.nyberg@vindico.se

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020.