Postat: 2020-05-06

Komplettering: Årsredovisning för Vindico Group (publ) 2019

I det tidigare offentliggörandet av årsredovisningen fanns inte med upplysning om att det finns en notering i Revisionsberättelsen rörandet uttalande om fortsatt drift: Under rubriken “Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”, pekar revisorn på förhållanden som beskrivs i förvaltningsberättelsen.

Revisorns kommentar:

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen där det framgår att koncernen med all sannolikhet är beroende av ytterligare finansiering för att kunna fortsätta sin drift.

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Årsredovisning med underskrifter och revisionsberättelse här!