Postat: 2020-04-09

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 30 april 2020 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Group AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 30 april 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 april 2020      .

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
 8. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 9. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutande.

Komplett kallelse inklusive beslutsunderlag kan laddas ner här.

Mölndal i april 2020
Styrelsen
Vindico Group AB (publ)