Postat: 2019-09-25

Aktieägarlån och Aktieägartillskott i Vindico Group

Den största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, har sedan december 2017 stöttat Bolaget genom Aktieägarlån och Aktieägartillskott. Information har lämnats i tidigare pressmeddelanden samt kvartalsrapporter. Nedan redovisas de totala beloppen per dagens datum.

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 3 900 000 kr. Dessa ägartillskott har följande villkor:

Jovitech äger rätt att erhålla återbetalning av tillskottet ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning under förutsättning att sådan återbetalning inte står i strid mot god affärssed. Om disponibla vinstmedel skulle saknas kan återbetalning ske genom att Jovitech tecknar sig för aktier vid en nyemission eller fondemission i Vindico alternativt skall återbetalning ske endast vid likvidation av Vindico och först sedan samtliga fordringsägare fått full betalning, men innan aktieägarna i denna deras egenskap, erhållit återbetalning.

Aktieägarlån uppgår till 1 200 000 kr. Dessa ägarlån har följande villkor

Lånen har en uppläggningskostnad på 2% och är räntefria fram till 2019-12-31. Räntan är därefter 4% per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019.

Ladda ner pressmeddelandet här!