Postat: 2019-05-09

Kommuniké från årsstämma 2019

Enligt kallelse publicerad den 11 april 2019 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2019.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2019 i Vindico:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
 • Styrelsen skall, för tiden intill nästa bolagsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Styrelsen skall för tiden intill nästa bolagsstämma ha avhållits bestå av:
  • Carl Schneider (omval)
  • Martin Nyberg (nyval)
  • Henrik Olsen (nyval)
  • Ulrika Stjernfelt (nyval)
 • Stämman valde Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst         10 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kr.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Vid årsstämman var ca 41 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 9 maj 2019

Styrelsen

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se