Postat: 2019-04-11

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 3 maj 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 3 maj 2019 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Group AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 3 maj 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 3 maj 2019.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Se hela kallelsen som pdf här.