Postat: 2019-02-15

Bokslutskommuniké 2018

(Helåret 1 januari-31 december 2018, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2018)

Helåret 2018
• Koncernens nettoomsättning minskade något jämfört med 2017 och uppgick
till 15 283 tkr (15 590 tkr).
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till – 2 986 tkr (– 5 010 tkr).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 4 184 tkr (-6 199 tkr).
• Kassaflödet under året uppgick till – 65 tkr.

Fjärde kvartalet 2018-10-01 — 2018-12-31
• Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och
uppgick till 4 836 tkr (3 949 tkr).
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till –71 tkr (– 2 135 tkr).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 399 tkr (-2 501 tkr).

Rapporten i helhet!