Postat: 2018-05-09

Kommuniké från årsstämma 2018

Enligt kallelse publicerad den 11 april 2018 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2018.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2018 i Vindico:

 •  Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 •  Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
 •  Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
 •  Styrelsen skall, för tiden intill nästa bolagsstämma har avhållits, bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 •  Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 •  Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 •  Styrelsen skall för tiden intill nästa bolagsstämma ha avhållits bestå av:   Stämman valde BDO Göteborg AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Peter Eriksson
  • Carl Schneider (omval)
  • Ann-Charlotte Salomonsson, (omval)
  • Tomas Welin, (omval)
 •  Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst        10 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kr.
 •  Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Vid årsstämman var ca 29 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 9 maj 2018

Styrelsen

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Pressmeddelandet som pdf.