Postat: 2018-04-11

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2018 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 3 maj 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 3 maj 2018 kl. 12:00.
Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Group AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Läs kallelsen i sin helhet här.