Postat: 2017-11-08

Delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30

Rapportperioden 2017-07-01 — 2017-09-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2016 och uppgick till 3 757 tkr (1 371 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 677 tkr (– 356 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 944 tkr (450 tkr).
 • Resultat per aktie – 6,19 öre (– 7,13 öre).

Väsentliga händelser under perioden

 • Vindico DNA Systems startade och drev pilotprojekt avseende ButiksDNA tillsammans med tre större detaljhandelskedjor
 • Vindico Technology lämnade en offert på service och installation av kamerasystem till ett värde av 18 mkr fördelat över tre år
 • Vindico Technology tecknar samarbetsavtal med SOS Alarm

Väsentliga händelser efter perioden

 • Vindico DNA Systems har fått en order på installation av ButiksDNA i två av Axfood Snabbgross butiker
 • Utvärdering av pilotstudien med ButiksDNA har genomförts, samtliga butikskedjor valde att fortsätta använda tekniken, delvis med utökning till fler butiker.
 • Vindico Technology har lämnat offert på Markradar för 1,2 mkr till Norge
 • Vindico Technology har lämnat offerter på Markradar till ett värde av 3,4 mkr i Sverige

Tredje kvartalet 2017

Koncernens omsättning under tredje kvartalet var högre än tredje kvartalet föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgår till 3 757 tkr (1 375 tkr) framför allt beroende på att Vindico Technology ej ingick i koncernen under jämförelseperioden 2016.

Resultat efter skatt för kvartalet är – 944 tkr (– 450 tkr) vilket är en försämring jämfört med samma kvartal föregående år främst beroende på Goodwillavskrivningar på grund av förvärvet av Vindico Technology AB samt ökade personalkostnader beroende på personalförändringar och nyanställningar.

Försäljningen

Försäljningsnivån sjönk under tredje kvartalet, främst i dotterbolagen Vindico Technology samt Vindico Safety och följde därmed tidigare försäljningstrender på marknaden för juli och augusti månad.

Säljaktiviteter pågår över bolagsgränserna med fokus på ButiksDNA, Kameraövervakning, Markradar samt Säkra låsbara skåp med laddning. Markradar och Skåp för mobil- och cykelbatterier är nya intressanta produkter i Vindicos produktportfölj.

Inom koncernen fortsätter arbetet med JIT (just-in-time) för samtliga dotterbolag. Order, installationsflöde, standardiserat arbete och takttid är nyckelfaktorer för effektivare processer från försäljning till installation samtidigt som överlämning och omfördelning av arbetsuppgifter sker löpande.

Vindico DNA Systems AB

I samband med juni månads lansering av konceptet ButiksDNA för detaljhandeln påbörjades ett antal pilotprojekt med större kedjekunder som exempelvis Willys AB, Jula och Kicks Kosmetikkedja AB.

I slutet av perioden har ytterligare mindre pilotprojekt tillkommit i olika handelsområden i Sverige. Resultaten från avslutade pilotprojekt pekar mot ett mycket positivt utfall och beräknas redovisas i en särskild rapport om ButiksDNA under oktober månad.

I samband med att antalet installationer av ButiksDNA ökar säkras eftermarknaden då sprayinstallationerna kräver årlig service med utbyte av DNA-flaskor och Varumärkning kräver löpande leverans av flaskor.

Intresset från larminstallatörer, att kunna erbjuda sina kunder kompletterande säkerhetsteknik med ButiksDNA, har ökat. Förhandlingar gällande samarbetsavtal med större larminstallatörer pågår och beräknas vara klara under Q4.

Vindico Safety AB

Bolaget säljer skåp för säker förvaring och laddning.

Regeringens beslut om att införa en omgående subvention vid köp av elcykel mottogs positivt i Vindico Safety som säljer låsbara skåp med laddning för just elcykel batterier.

Marknadens efterfrågan på säkra, lås- och laddbara skåp är fortsatt god och bolaget förväntas nå fortsatt försäljningsökning.

Vindico Technology AB

Under perioden har bolaget adderat en ny produkt, Markradar, till sitt produktutbud.

Behovet av övervakning på större områden, exempelvis, flygplatser, hamnar, kraftstationer m.m. är stort och gör Markradar till en efterfrågad produkt som ligger rätt i tiden. Efterfrågan har nått utanför Sveriges gränser vilket fått till följd att Technology lämnat en större offert på Markradar till ett företag i Norge.

Detaljhandeln har identifierats som en marknad med potential för Technology att växa i.

Bolaget har aktivt bearbetat handelskunder vilket resulterat i att man under perioden påbörjat en större kamerainstallation med ett ordervärde på ca 500 tkr. Bolaget har även fått möjlighet att offerera kamerainstallation och service till en större detaljhandelskedja med ett beräknat ordervärde på ca 18 mkr, fördelat över tre år.

Under perioden har bolaget haft stor framgång med uthyrning av tillfälliga Kameraväskor med larm, främst till skolor i Göteborgsområdet men även till byggarbetsplatser i Stockholms närförorter.

Vindico Technology har tecknat ett samarbetsavtal med SOS Alarm i syfte att leverera ett gemensamt trygghetskoncept med kameraövervakning.

Vindico Development AB

Dotterbolaget Vindico Development AB fortsätter med produktutveckling samt utvärdering av nya produkter till systerbolagen och arbetet sker fortsättningsvis med hjälp av befintliga koncernresurser och konsulter.

Läs rapporten i helhet här!