Postat: 2017-05-10

Kommuniké från årsstämma 2017

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2017 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2017.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2017 i Vindico:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
 • Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma ha avhållits bestå av:
  • Carl Schneider (omval)
  • Patrik Nordberg, (omval)
  • Monica Hallin, (omval)
  • Ann-Charlotte Salomonsson, (omval)
  • Tomas Welin, (omval)
 • Stämman valde BDO Göteborg AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Peter Eriksson
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst      10 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kr.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

 

Vid årsstämman var ca 42 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 10 maj 2017

Styrelsen

Pressmeddelandet som pdf.

För ytterligare information:

Vindico Group AB (publ)

Monica Hallin

Verkställande Direktör

073-323 45 06

monica.hallin@vindicogroup.se