Postat: 2017-04-11

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 4 maj 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 4 maj 2017 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per e-post till info@vindicogroup.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Group AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 4 maj 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 maj 2017.

För kallelsen i sin helhet klicka här!