Postat: 2016-11-08

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-09-30

Rapportperioden 2016-01-01 — 2016-09-30 

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 5 680 tkr (7 116 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgicktill – 629 tkr (- 832 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 768 tkr (- 1 216 tkr)
 • Resultat per aktie – 7,1 öre (- 11,3 öre).
 • Vindico Group AB tecknade avsiktsförklaring om förvärv av AB Gothia Kameraövervakning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Extra bolagsstämma hölls den 20 oktober 2016
 • Vindico Group AB förvärvade AB Gothia Kameraövervakning den 21 oktober 2016
 • Ett A/S, UniSecure Norway AS har bildats i Norge
 • Tomas Welin är ny styrelseledamot i styrelsen för Vindico Group AB
 • Avtal har tecknats med Caprivi PR för Vindico DNA Systems AB
 • Vindico Technology AB har bytt namn till Vindico Development AB och AB Gothia Kameraövervakning skall påbörja namnbyte till Vindico Technology AB.

Tredje kvartalet 2016

Koncernens försäljning minskade med 2 366 tkr jämfört med samma period 2015 och slutade på 1 371 tkr (3 736 tkr). Minskningen beror på att under samma period 2015 inkom två order av engångskaraktär på vardera en miljon kronor i Vindico DNA Systems. Filtrerat från dessa ligger försäljningen som förväntat under perioden bl a beroende på semester.

Arbetet med förvärv av kompletterande lönsamma verksamheter resulterade i en avsiktsförklaring om förvärv av AB Gothia Kameraövervakning som tecknades den 30 september 2016.

Vindico DNA Systems AB

Sommarmånaderna innebar förväntad försäljningsminskning då pågående försäljningsprocesser avstannade under semestertider och återupptogs under senare delen av augusti. Säljansvarig Erik Norrström tillträdde sin tjänst den 1 september och förstärkte därmed bolaget på säljsidan.

Försäljningsarbetet fortsätter intensivt och intresset för Märk-DNA produkter samt SelectaDNA med tillhörande moderna tekniklösningar är fortsatt stort.

Vindico Safety AB

Periodens försäljning var som väntat lägre främst under augusti månad. Den försäljningsökning som tidigare år infunnit sig i augusti förflyttades denna period till september.

Kunderbjudandet, säker förvaring kompletterad med DNA teknik, har fallit väl ut och erbjudandet har förstärkts för skola, vård och omsorg inom den privata sektorn. Bolagets orderingång är fortsatt god.

Vindico Technology AB

Försäljningen i Vindico Technology ligger fortsatt på samma nivå som tidigare.

Avsiktsförklaringen avseende förvärv av AB Gothia Kameraövervakning är ett led i att utveckla och komplettera Vindicos kunderbjudande med modern säkerhetsteknik med installations- och servicetjänster.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förvärvet av AB Gothia Kameraövervakning, med det tillhörande dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, slutfördes den 21 oktober 2016 och är ett led i den strategi som beslutats av styrelsen. Vindico Groups tillväxt skall fortsatt ske organiskt och genom förvärv. Genom AB Gothia Kamerabevakning fortsätter Vindico Group sin strävan mot att bli en komplett leverantör av säkerhetslösningar på den svenska marknaden, vilket skapar nya affärsmöjligheter och kunderbjudanden.

AB Gothia Kameraövervakning kommer att namnändras till Vindico Technology AB och nuvarande Vindico Technology AB har namnändrats till Vindico Development AB.

I samband med förvärvet invaldes Tomas Welin, verkställande direktör i AB Gothia kameraövervakning, som ny styrelseledamot i Vindico Group AB.

Tidigare NUF, UniSecure Norway har ombildats till ett aktiebolag, UniSecure Norway AS. Ägandeförhållandet är oförändrat, 50% ägs av Vindico Group AB och resterande 50% ägs av UniSecure ApS i Danmark. Bolaget säljer SelectaDNA produkter via återförsäljare i Norge.

Avtal har tecknats med Caprivi PR för Vindico DNA Systems i syfte att öka marknadsföring och kommunikation gällande bolagets produkter inom brottsförebyggande DNA-teknik.

Läs rapporten i sin helhet här!