Postat: 2016-10-20

Kommuniké från Extra Bolagsstämma den 20 oktober 2016

Enligt kallelse publicerad den 6 oktober 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls den extra bolagsstämman i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 20 oktober 2016.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av den extra bolagsstämman i Vindico:

– Stämman valde Tomas Welin till ordinarie styrelseledamot.

– Stämman beslutade att dra tillbaka det på årsstämman beslutade optionspaketet på 200 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

– Stämman beslutade, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, om nyemission av max 1 200 000 teckningsoptioner samt att rätten att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma följande personer:

Rajko Grahovac AB Gothia Kameraövervakning 350 000 optioner

Tomas Welin AB Gothia Kameraövervakning 350 000 optioner

Monica Hallin Vindico Group AB 300 000 optioner

Erik Norrström Vindico DNA System AB 80 000 optioner

Patrik Nordberg Styrelseledamot Vindico Group AB 60 000 optioner

A-C Salomonsson Styrelseledamot Vindico Group AB 60 000 optioner

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 oktober 2016. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 oktober 2018 – 31 oktober 2018. Teckningskursen skall vara 2,70 kr per aktie.

Vid årsstämman var ca 25 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 20 oktober 2016
Styrelsen

För ytterligare information:
Vindico Group AB (publ)
Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindicogroup.se

Läs pressmeddelandet som pdf här!