Postat: 2016-10-06

Kallelse till Extra Bolagsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 20 oktober 2016 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

 

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 14 oktober 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 14 oktober 2016  kl. 12:00.

Anmälan skall ske per e-post till info@vindicogroup.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Group AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 14 oktober 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 oktober 2016.

 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av förslag till dagordning
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelseledamot
  7. Beslut om tillbakadragande av beslut på årsstämma avseende riktad emission av teckningsoptioner
  8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
  9. Övriga frågor
  10. Stämmans avslutande.

 

Punkt 6

Aktieägare representerande minst 28 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att välja Tomas Welin till ordinarie styrelseledamot.

Punkt 7

Styrelsen föreslår stämman att beslutet på årsstämman den 10 maj 2016 avseende 200 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och styrelseledamöter dras tillbaka.

Punkt 8

Styrelsen föreslår stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 1 200 000 teckningsoptioner samt att rätten att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma följande personer:

Rajko Grahovac    AB Gothia Kameraövervakning         350 000 optioner
Tomas Welin         AB Gothia Kameraövervakning        350 000 optioner
Monica Hallin       Vindico Group AB                              300 000 optioner
Erik Norrström     Vindico DNA System AB                      80 000 optioner
Patrik Nordberg    Styrelseledamot Vindico Group AB    60 000 optioner
A-C Salomonsson Styrelseledamot Vindico Group AB    60 000 optioner

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 oktober 2016. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 oktober 2018 – 31 oktober 2018. Teckningskursen skall vara 2,70 kr per aktie.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mölndal oktober 2016

Vindico Group AB (publ)

www.vindicogroup.se

Styrelsen i Vindico Group AB (publ)