Postat: 2016-05-11

Kommuniké från årsstämma 2016

Enligt kallelse publicerad den 12 april 2016 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 10 maj 2016.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2016 i Vindico:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
 • Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt löpande räkning.
 • Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma ha avhållits bestå av: Stämman valde Acrevi Revision KB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson
  • Carl Schneider (omval)
  • Patrik Nordberg, (omval)
  • Monica Hallin, (nyval)
  • Ann-Charlotte Salomonsson, (nyval)
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst         10 000 000 aktier samt högst 300 000 teckningsoptioner varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst            5 150 000 kr.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget.

Vid årsstämman var ca 26 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 11 maj 2016

Styrelsen

För ytterligare information:

Vindico Group AB (publ)

Monica Hallin

Verkställande Direktör

073-323 45 06

monica.hallin@vindicogroup.se

Läs kallelsen som PDF här!