Postat: 2016-05-10

Delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31

Rapportperioden 2016-01-01—2016-03-31

  • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640 tkr (1 864 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -391 tkr (- 449 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 387 tkr (- 606 tkr).
  • Resultat per aktie – 3,6 öre (- 5,6 öre).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Delvis ny styrelse föreslås inför årsstämman den 10 maj
  • Rekrytering av säljansvarig pågår
  • Vindico Safety har tecknat exklusivt distributörsavtal med ClassCharge Ltd för Sverige och Norge
  • En order på DNA märksatser har inkommit till UniSecure Norge till ett värde av 240 tkr
  • Vindico Safety AB har fått en order på laddningsskåp för 400 tkr

Första kvartalet 2016

Koncernens försäljning under kvartalet var något lägre än jämförelseperioden framför allt beroende på minskad försäljning till större återförsäljare i Vindico Safety. Dock förväntas denna försäljning under resten av året att vara i nivå med fjolåret. Vidare var försäljningen av DNA-produkter lägre än väntat samtidigt som viktiga installationer gjordes av spraysystem i butik, vilket förväntas leda till ytterligare försäljning under året.

Organisationsförändringar med fokus på försäljning påbörjades och beräknas vara genomförda under Q2. Detta innebär bland annat att rekrytering av säljansvarig har påbörjats. Arbetet med att hitta lämpliga förvärvskandidater med fokus på lönsamma kompletterande verksamheter samt geografisk spridning har intensifierats.

Intresset för Vindico DNA Systems Märk-DNA produkter är fortsatt stort inom bl a handel och verkstadsindustri vilket inneburit många positiva kundbesök i syfte att beskriva de olika funktionerna och möjligheterna med den moderna DNA- teknik som nu finns tillgänglig i Sverige. I takt med att medvetenheten om Märk-DNA ökar intresset för denna säkerhetslösning.

Inom Vindico Safety identifierades i början av kvartalet ett kundbehov avseende laddning av Ipads. Intressanta produkter identifierades, testades och avtalsförhandlingar påbörjades med ClassCharge Ltd.

Under kvartalet har arbetet i Vindico Technology fokuserats på att hitta lämpliga produkter och tjänster som skall ersätta den vikande efterfrågan på kontanthanteringsprodukter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Rekrytering av säljansvarig har påbörjats tillsammans med ett rekryteringsföretag. Tjänsten beräknas vara tillsatt senast under maj månad och skall främst fokusera på försäljning av Vindico DNA Systems produkter.

Inom Vindico Safety har, efter produkttest, ett exklusivt distributörsavtal träffats med ClassCharge Ltd. Avtalet avser bl a skåp med trådlös laddning av främst Ipads. Avtalet gäller för Sverige och Norge.

Utöver det har Vindico Safety fått en order till ett värde av ca 400 tkr avseende traditionella laddskåp.

Som ett led i den fortsatta satsningen på den norska marknaden har styrelsen beslutat att ombilda UniSecure Norge från ett NUF till ett A/S. UniSecure Norge har dessutom fått en order från ett försäkringsbolag på DNA märknings Kit till ett värde av 240 tkr.

Ernst-Olof Persson, tidigare verkställande direktör, har valt att lägga mer tid på egna verksamheter och kommer att övergå till att arbeta med försäljning av främst DNA-produkter åt Vindico på konsultbasis. Han har även, liksom Kenneth Lexell, beslutat att lämna styrelsen på årsstämman.

Läs rapporten i sin helhet här!