Postat: 2015-08-19

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01—2015-06-30

FOKUS PÅ MÄRK-DNA

Rapportperioden 2015-01-01—2015-06-30 

  • Koncernens nettoomsättning vart lägre jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 3 380 tkr (3 885) tkr.
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 031 tkr (-148 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 290 tkr (-505 tkr).
  • Resultat per aktie – 12,17 öre (-9,88) öre
  • Polisen meddelar att ”Märk-DNA-metoden” ska ut på ett nationellt plan med uppstart i höst.
  • Minskad försäljning men ökad offertstock avseende Märk-DNA
  • TRV:s upphandling avseende DNA-märkning av kopparkablage överklagad
  • Rekryteringsarbete för ökade interna och externa säljresurser

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • Första större ordern på Märk-DNA i Norge
  • Större order på märksatser med Märk-DNA från SSF värd ca 1,2 Mkr för leverans under 3:e kvartalet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!