Postat: 2015-05-06

Kommuniké från årsstämma 2015

Enligt kallelse publicerad den 8 april 2015 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 6 maj 2015.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2015 i Vindico

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
 • Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt löpande räkning.
 • Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma ha avhållits bestå av:
  • Carl Schneider (omval)
  • Ernst-Olof Persson (omval)
  • Kenneth Lexell (omval)
  • Patrik Nordberg, (omval)
 • Stämman valde Acrevi Revision KB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson
 • Stämman beslutade att ändra Bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag avseende firma, verksamhet, aktiekapital, antal aktier samt styrelse.
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier samt högst 300 000 teckningsoptioner varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 150 000 kr.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget.

Läs kommunikén i sin helhet här!