Postat: 2015-04-08

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2015
kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 29 april 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 29 april 2015 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 29 april 2015 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 29 april 2015.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
– fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
– dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande.

För mer information och noter se kallelsen i sin helhet här!