Postat: 2015-02-11

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 11 mars 2015 kl 13:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 5 mars 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 5 mars 2015 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 5 mars 2015 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 5 mars 2015.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av Bolagsordning
7. Beslut om förvärv av Nokas Solutions AB genom en riktad nyemission
8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
9. Beslut om val ny styrelseledamot och styrelsesuppleant
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande.

Läs kallelsen i sin helhet här!