Postat: 2014-08-15

Halvårsrapport 20140101-20140630

Redo för tillväxt

Rapportperioden 2014-01-01—2014-06-30

  • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 3 885 tkr (5 069) tkr.
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick       till -148 tkr (+251) tkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -505 tkr (-119) tkr.
  • Resultat per aktie -9,88 öre (-2,94) öre.
  • Snabb marknadsrespons efter Polisens utvärdering av provinstallation av Märk-DNA i februari.
  • Provmärkning genomförd med DNA på kopparkabel vid en järnvägssträcka i Göteborgsområdet för Trafikverkets räkning.
  • Stort medialt intresse avseende DNA-märkning i allmänhet och DNA- märkningsprodukter från Vindico i synnerhet.
  • Kvittningsemission beslutad på årsstämma genomförd

….

Läs rapporten i sin helhet här: Pressmeddelande Vindico Security AB-Delårsrapport Q2 2014