Postat: 2014-05-09

Kommuniké från årsstämma 2014

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 8 maj 2014.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2014 i Vindico

• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

• Stämman beslutade att förlusten skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföra förlusten i ny räkning

• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.

• Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

….

Läs kommunikén i sin helhet här!