Postat: 2014-02-07

Bokslutskommuniké 2013

Minskad omsättning men fortsatt framtidstro

Helåret 2013

• Koncernens nettoomsättning minskade med ca 12 % och uppgick till 9043 tkr (10 231 tkr)
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) minskade men var positivt och uppgick till 172 tkr (360 tkr)
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -708 tkr (-639 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra nedskrivningar med 613 tkr, bland annat lagernedskrivningar av äldre produkter
• Resultat per aktie -17 öre (–16 öre)
• Minskad försäljning av datorvagnar för laptops men nya produkter för surfplattor introducerade
• Försäljning av stöldskyddsmärkningsprodukter med märk-DNA inledd genom samarbete med SSF

Läs kommunikén i sin helhet här!