Postat: 2013-04-09

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2013
kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 3 maj 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2013 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 2 maj 2013 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 maj 2013.

Läs kallelsen i sin helhet här!