Postat: 2013-02-08

Bokslutskommuniké 2012

Ökad försäljning och nya innovativa produkter
Helåret 2012

  • Koncernens nettoomsättning ökade med ca 23% och uppgick till 10 231 tkr (8 321 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 349 tkr (188 tkr)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -646 tkr (-789 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra nedskrivningar med 742 tkr
  • Resultat per aktie -16 öre (–19 öre)
  • Ökad satsning på försäljning genom anställning av säljare på heltid
  • Ökad försäljning av datorvagnar och andra fysiska datorsäkerhetsprodukter.

Läs kommunikén i sin helhet här!