Postat: 2012-02-06

Bokslutskommuniké 2011

Ny organisation, nya produkter och stark framtidstro

Helåret 2011

* Koncernens nettoomsättning ökade med ca 4% och uppgick till 8 270 (7 970) tkr.

* Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 161 (-28) tkr.

* Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 815 (-816) tkr. I resultatet ingår goodwillavskrivningar med 490 tkr samt extra nedskrivning av lager i S.P.C. Service AB med 46 tkr.

* Resultat per aktie – 2,17 (-3,03) öre.

* Förvärv av S.P.C. Service AB. SPC:s omsättning före förvärvet ingår i koncernsiffrorna och uppgår till ca 680 tkr.

* Ökad försäljning av datorvagnar och andra fysiska datorsäkerhetsprodukter men kraftigt minskad försäljning av elektroniska låsstyrningsenheter.

Läs rapporten i sin helhet här: Länk