Postat: 2011-06-01

Företrädesemission i Vindico Security för ökad tillväxt

Vindico Security AB (publ) kommer med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en företrädesemission. En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie, vilket innebär att högst 45 000 000 aktier kommer att emitteras och att Vindico tillförs högst cirka 4,05 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Syftet med nyemissionen är att skapa förutsättningar för en fortsatt expansion utanför Sverige avseende bolagets fysiska datorsäkerhetsprodukter, t.ex. datorvagnar och laddskåp. En stor satsning skall göras på att bredda produktutbudet inom de tre produktområdena fysisk datorsäkerhet, fysisk butikssäkerhet samt trådlösa larmprodukter genom utveckling i egen regi och tillsammans med partners. Vidare skall Vindico göra en ökad satsning på tillverkning och samarbeten avseende nya produkter i Kina. Nyemissionen kommer att ge likviditet åt Bolaget att genomföra detta. Dessutom kommer antalet aktieägare att öka, vilket kommer att innebära en bättre likviditet i Vindicos aktie” säger Ernst-Olof Persson, nytillträdd VD i Vindico Security.

För mer information om Vindico Security se den analys som Axier Equities gjorde av Vindico 2011-05-19. Analysen finns att ladda ned på: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentAnalyzes.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002067421

Vid årsstämman i Vindico den 6 maj 2011 bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare, i syfte att bland annat finansiera koncernens fortsatta expansion och att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Styrelsen har beslutat om genomförandet av nyemissionen. En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 45 000 000 aktier, varje aktie med ett kvotvärde på 0,05 kronor, innebärande att Vindicos aktiekapital ökas med högst 2 250 000 kronor samt att Vindico tillförs högst cirka 4,05 miljoner kronor före emissionskostnader. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital efter Företrädesemissionen att uppgå till 3 750 000 kronor fördelat på 75 000 000 aktier. De erbjudna aktierna i Företrädesemissionen motsvarar ca 60% av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter fullt genomförd nyemission. Aktier som ej tecknats av befintliga aktieägare kan tecknas av investerare som ej är aktieägare i Vindico.

Företrädesrättsemissionens tidsplan i korthet:
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 10 juni 2011.
• Informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen avses offentliggöras den 10 juni 2011.
• Teckningsperioden äger rum mellan 13-28 juni 2011.
• Handel med teckningsrätter äger rum mellan 13-22 juni 2011.

För frågor kring och ytterligare information om erbjudandet kontakta:

Carl Schneider
Styrelseordförande
0739-206901
carl.schneider@vindico.se

Ernst-Olof Persson
Verkställande Direktör
0708-35 03 88
ernst.persson@vindico.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!