Postat: 2011-05-09

Kommuniké från årsstämma 2011

Kommuniké från årsstämma 2011

Enligt kallelse publicerad den 8 april 2011 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 6 maj 2011.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2011 i Vindico

• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

• Stämman beslutade att förlusten skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföra förlusten i ny räkning

• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.

• Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

• Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

• Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt löpande räkning.

• Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma har avhållits bestå av:

• Patrik Nordberg, (omval)

• Carl Schneider (omval)

• Ernst-Olof Persson (nyval)

• Kenneth Lexell (nyval)

• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen när det gäller kallelserutiner till bolagsstämma.

• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av maximalt 70 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 500 000 kr.

• Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 10 000 000 teckningsoptioner eller upp till motsvarande 10% av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter.

Vid årsstämman var ca 33 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 6 maj 2011

Styrelsen

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Security AB (publ)

0739-206901

carl.schneider@vindico.se

www.vindico.se

Pressmeddelandet i sin helhet