Postat: 2011-05-06

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-03-31

Vindico Security AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2011-01-01—2011-03-31

Rapportperioden 2011-01-01—2011-03-31

• Koncernens nettoomsättning ökade med 42 % och uppgick till 1 682 (1 184) tkr.
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 72 (-204) tkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -308 (-296) tkr.
• Resultat per aktie -1,14 (-1,76) öre
• Ökad försäljning av datorvagnar från dotterbolaget Uni Safe Försäljnings AB
• Öppnande av filialkontor i Stockholm

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Omlistning till AktieTorget den 4 april
• Avtal om förvärv av SPC Service AB
• Order på elektroniska låsstyrningsenheter till dotterbolaget Key Innovations AB

Rapporten i sin helhet finner ni här