Postat: 2011-04-13

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367
Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2011 kl 16:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 april 2011 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 30 april 2011 kl. 12:00. Anmälan skall ske per per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 30 april 2011 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 april 2011

För komplett kallelse klicka här.