Postat: 2010-09-01

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 30 september 2010 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3 i Mölndal.

Ladda ned pressmeddelandet som pdf

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 september 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 23 september 2010 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 21 september 2010 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 september 2010.

Förslag till dagordning

1. V al av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. V al av en eller flera justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om återkallande av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7. Beslut om ändring av bolagsordning 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 9. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av

aktier 10. Övriga frågor

11. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att återkalla bemyndigandet avseende nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt från Årsstämman 2010-05-07 med anledning av punkt 8 nedan som innebär ett nytt bemyndigande.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att Bolagsordningen ändras enligt följande:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Lägst antal aktier i bolaget skall vara 25 000 000 stycken och högst antal aktier i bolaget skall vara 100 000 000 stycken.

Punkt 8

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 70 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 500 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Punkt 9

Styrelsen föreslår stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 10 000 000 teckningsoptioner eller upptill motsvarande 10% av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget samt aktieägare eller investerare som tecknar sig i emission enligt bemyndigande enligt Punkt 8 ovan. Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 december 2010. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 december 2013 – 31 december 2013. Teckningskursen skall vara 0,20 kr per aktie.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman

Kompletta beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3, 431 35 Mölndal. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger postadress.

Mölndal i augusti 2010

Vindico Security AB (publ)

Styrelsen i Vindico Security AB (publ)

Ladda ned pressmeddelandet som pdf

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 30 september 2010 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3 i Mölndal.

Ladda ned pressmeddelandet som pdf

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 september 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 23 september 2010 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 21 september 2010 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 september 2010.

Förslag till dagordning

1. V al av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. V al av en eller flera justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om återkallande av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7. Beslut om ändring av bolagsordning 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 9. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av

aktier 10. Övriga frågor

11. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att återkalla bemyndigandet avseende nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt från Årsstämman 2010-05-07 med anledning av punkt 8 nedan som innebär ett nytt bemyndigande.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att Bolagsordningen ändras enligt följande:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Lägst antal aktier i bolaget skall vara 25 000 000 stycken och högst antal aktier i bolaget skall vara 100 000 000 stycken.

Punkt 8

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 70 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 500 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Punkt 9

Styrelsen föreslår stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 10 000 000 teckningsoptioner eller upptill motsvarande 10% av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget samt aktieägare eller investerare som tecknar sig i emission enligt bemyndigande enligt Punkt 8 ovan. Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 december 2010. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 december 2013 – 31 december 2013. Teckningskursen skall vara 0,20 kr per aktie.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman

Kompletta beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3, 431 35 Mölndal. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger postadress.

Mölndal i augusti 2010

Vindico Security AB (publ)

Styrelsen i Vindico Security AB (publ)

Ladda ned pressmeddelandet som pdf